SAS – Cabin Crew – Oslo

Deadline
ASAP  

Contact
cc@aapaviation.com  

Are you passionate about providing excellent service and would you like to contribute to making life easier for Scandinavia’s most frequent travelers?

We are pleased to announce that SAS is now seeking Cabin Crew for our base at Oslo Airport. As Cabin Crew, you are responsible for safety, punctuality, service, and sales on board SAS flights.

SAS offers permanent positions and employment in Full-time, Flex and Ressurspool. Flex positions mean: 6 months in a 75% position in autumn/winter, followed by 6 months in a 90% position in spring/summer (total of 82.5% position).

SAS offers competitive conditions, salary during training, as well as a social, fast-paced, and exciting work environment!


Minimum requirements:

 • Minimum 20 years old
 • Height between 160 cm and 190 cm
 • Completed education to a minimum level of high school or equivalent level.
 • Excellent English skills (Berlitz level B2)
 • Good physical and mental health, as well as good vision (+/- 0.7 with or without corrections)
 • Can be health approved for certification, including drug and alcohol testing.
 • Good swimming skills
 • Can comply with uniform regulations, no visible tattoos or piercings when in uniform.
 • Valid EU passport
 • Clean criminal record is required upon employment.
 • You must also be willing to undergo a personal 5-year background check at the time of employment.

Personal qualities

To thrive in the role of Cabin Crew, you should be a service-oriented person with very good interpersonal skills, have a positive attitude, and a high work capacity. You are a reliable team player, very flexible, and enjoy working irregular hours.

Within SAS, there are development opportunities for those who want to grow in the role of Cabin Crew.

Do you want to become part of the SAS family? If you meet the above qualifications and want to become part of the SAS family, we would be happy to receive your application as soon as possible.

The course will start from January 2024 and onwards.


Security requirements

Employment requires an approved medical certificate, approved background check for access cards, approved/passed course, and that you meet the company’s requirements set for cabin crew. Employment also requires completed and passed drug and alcohol tests (blood and urine samples). These must be taken before the start of the course and before signing a contract with SAS. The alcohol tests include CDT- (carbohydrate-deficient transferrin) and PEth-testing (phosphatidylethanol), which are specific markers for risky alcohol consumption or overconsumption of alcohol over time. The drug test measures the use of narcotic substances.

Our premises and work are located within the airport’s security-related area. You must therefore have an exhaustive police certificate/clean record and be approved by the aviation authorities. For more information, you can read at www.Luftfartstilsynet.no.


Cabin Crew | SAS | Oslo

Brenner du for å yte god service, og kunne tenke deg å bidra til å gjøre livet enklere for Skandinavias mest hyppige reisende?

SAS tilbyr fast ansettelse i fulltids stilling, Flex og Ressurspool. Flex innebærer: 6 mnd. i 75% stilling om høst/vinter, etterfulgt av 6 mnd. i 90% stilling vår/sommer (totalt 82,5% stilling). 

SAS tilbyr konkurransedyktige betingelser, lønn under opplæring, samt et sosialt, hektisk og spennende arbeidsmiljø!
 

Minimumskrav:

 • Minimum 20 år gammel
 • Høyde mellom 160 cm og 190 cm
 • Fullført utdanning til minimumsnivå av videregående eller tilsvarende nivå
 • Flytende i minst ett skandinavisk språk, samt svært gode engelskkunnskaper (Berlitz nivå B2)
 • God fysikk og helse, samt godt syn (+/- 0,7 med eller uten korreksjoner)
 • Kan helse-godkjennes for sertifisering, inkludert rus- og alkoholtesting
 • Gode svømmeferdigheter
 • Kan overholde uniformsreglementet, ingen synlige tatoveringer eller piercinger når du er i uniform
 • Gyldig EU-pass
 • Plettfri vandel. Ved ansettelse kreves uttømmende politiattest. Du må også være villig til å gjennomgå personlig 5-års bakgrunnssjekk på ansettelsestidspunktet

Personlige kvaliteter:

For å trives i rollen som Cabin Crew, bør du være en serviceorientert person med svært gode mellommenneskelige ferdigheter, ha en positiv innstilling og en høy arbeidskapasitet. Du er en pålitelig lagspiller, er svært fleksibel, og trives med å jobbe til uregelmessige arbeidstider.

Innen SAS finnes det utviklingsmuligheter for deg som ønsker å vokse i rollen som Cabin Crew.


Ønsker du å bli en del av SAS-familien?

Dersom du oppfyller de overnevnte kvalifikasjonene og ønsker å bli en del av SAS-familien, ønsker vi gjerne at du sender inn en søknad så fort som mulig.

Kursstart vil være fra januar 2024.


Sikkerhetskrav:

Ansettelse forutsetter godkjent medisinsk sertifikat, godkjent bakgrunnssjekk for adgangskort, godkjent/bestått kurs og at du tilfredsstiller selskapets krav fastsatt for kabinansatte. Ansettelse forutsetter også gjennomførte og beståtte rus- og alkoholtester (blod og urinprøve). Disse må avlegges før kursstart og innen signering av kontrakt med SAS. Alkoholtestene inkluderer CDT- (carbohydrate-deficient transferrin) og PEth-testing (phosphatidylethanol), som er spesifikke markører for risikofylt alkoholkonsum eller overkonsum av alkohol over tid. Rustesten måler bruk av narkotiske stoffer.

Våre lokaler og arbeid er plassert innenfor flyplassens sikkerhetsrelaterte område. Du må derfor ha uttømmende politiattest/plettfri vandel og godkjennes av luftfartsmyndighetene. For mer informasjon kan du lese på www.Luftfartstilsynet.no.